Regjeringa har opna for at :•Born i alderen 5-11 år kan få tilbod om ein vaksinedose. FHI anbefaler ikkje at alle born i denne aldersgruppa tar vaksinen. Vaksinen er mest aktuelt for born med kroniske sjukdomar, familiar der born har nær kontakt med personar med særleg behov for beskyttelse og born som har auka risiko av andre grunner. Born i denne aldersgruppa får eigne bornedosar. Desse vaksinane kjem tidlegast til kommunen i veke 5. •Ungdomar i alderen 12-15 kan få tilbod om dose 2. FHI tilrår at ungdomane kan få dette tilbodet 8-12 veker etter dose 1, men det er ingen generell anbefaling om dose to til ungdomar i denne aldersgruppa.•Ta kontakt med Helsesenteret dersom du ynskjer å bestille vaksine til ditt born eller ungdom.•Les heile pressemeldinga til regjeringa: https://www.regjeringen.no/.../koronavaksinasj.../id2895513/