Bestill time med SMS

Send til 2097:

MODALEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

MODALEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig

Modalen Helsesenter

Velkomen til vår heimeside. Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogeleg. For legekontoret har me her lagt tilrette for bestilling av timar og reseptar via SMS eller direkte på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del informasjon om helsesenteret her. Ellers er du sjølvsagt velkomen til å ta kontakt med oss via telefon.

For AKUTTE timar ved legekontoret same dag må du ringe tlf. 56599040.

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, ta kontakt med Nordhordland legevakt: Tlf. 116117.

Ved behov for akutt-hjelp ring 113.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


legesituasjonen! NY

19. oktober 2021

INFORMASJON LEGEKONTORET I MODALEN
Vi er inne i ein periode med særs dårleg legedekning i Modalen no.Vi er klar over at det har vore slik ei tid, og kan berre beklage dette. Rekruttering av legar er ikkje ei lett oppgåve i kommunenorge.
Fram til ny kommunelege starter andre veka i november og ei tid deretter vil legetenesta ikkje klare å handsame alle henvendingar.Kommuneoverlegen er i Modalen onsdag og torsdag, og kan i den tida berre ta hand om akutte henvendingar.Fornying av resepter må skje desse dagane, og vi ber dykk planlegge fornying av reseptar som er naudsynte.
Etter avtale med kommuneoverlegen i Vaksdal kan pasientar som er heimehøande i Vaksdal vende seg til heimkommunen om helsetenester som er naudsynte og ikkje kan vente.Kommuneoverlegen i Modalen ber om orsaking for at alle helseproblem og reseptar som ikkje er naudsynte og kan vente må vente. Samstundes minnar vi om at ein kan ringe legevakta 116117 ved akutte helseproblem.
Vi ber om forståing for situasjonen og kjem tilbake med meir informasjon i november.

Beste helsing
Grethe Fosse, spesialist samfunnsmedisinKommuneoverlege 

influensavaksinasjon NYTT

18. oktober 2021

vaksinasjon den 27 og 28/10 vil begynne kl: 09.30 og vare til 14.30 begge dagene! Velkommen skal de være. 

stengt

12. oktober 2021

legekontoret er stengt Torsdag 14/10.21

influensavaksinasjon

7. oktober 2021

Influensavaksine. Bør du vaksinere deg?
Det vert vaksinering på legekontoret den 27. oktober for dei i riskogruppe og 28.oktober for alle andre. Me begynner kl: 09.30
Du kan og ta vaksinen på time hos legen. Kontakt legekontoret for avtale.
Omkring 1,6 million menneske i Norge har auka risiko for alvorleg influensasjukdom.
Du bør ta influensavaksine årleg om du høyrer til ei av desse gruppene:
• Bur i omsorgsbolig og sjukeheim
• Er over 65 år
• Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko.
• Premature barn, særleg barn født før veke 32 i svangerskapet, frå 6 måneder til 5 år
Barn og voksne med følgjande sjukdomer bør vaksinere seg:
• kronisk lungesjukdom (astma),
• hjerte- og karsjukdom (gjeld ikkje høgt blodtrykk som er godt behandla),
• diabetes type 1 og 2
• leversvikt eller nyresvikt
• kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt om du har nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
• nedsatt immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommer)
• svært alvorleg fedme (KMI over 40)
• annan alvorlig og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert annan plass)
• I tillegg vil med råde influensavaksine til:
• Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstenesten som har nær kontakt med pasientar i behandling eller pleie
• Personer som bur sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levande griser.

Vaksinen er gratis for tilsette i kommunen, dei som hører til riskogruppene og dei med frikort.
For andre vil det koste 50kr.

 

nye koronaregler

28. september 2021

Testing, isolasjon og karantene.

Nye reglar gjeldande frå mandag 27.09

 

Hovedregelen er å vera heime når du er sjuk.

Kontakt helsesenteret for testopplegg og råd 94507378.

                                                            

Bekrefta smitta skal i isolasjon.

 

Hustandsmedlemmer og tilsvarande nære skal i karantene.

Dei kan teste seg ut ved

  • dagleg sjølvtesting i 7 dager
  • PCR annakvar dag i 7 dager

 

Andre nærkontakter slepp karantene og vert råda til

  • Testing
  • Bergrensa sosial omgang
  • Vere obs! på symptom i 10 dager
  • Ha lav! terskel for testing

 

Om du er lett forkjøla, og ikkje kjenner deg sjuk, og ikkje har vore nær nokon covidsmitta kan du ta to hurtigtestar med ein dag imellom og gå på arbeid eller skule.

 

Ved smitteutbrot i barnehage eller skule kan dei på same avdeling eller i same klasse framleis kome i barnehagen eller på skulen, men dei må teste seg med to hurtigtestar med ein dag imellom.

 

Kommunen oppmodar alle som ikkje har tatt corona-vaksine til å gjere det.

Vi har drop-in-vaksinering onsdag 29.09. på Helsesenteret.

 

På helsesenteret vert det og gitt opplæring og delt ut testar for heimetesting til dei som skal nytte dette. Ring 94507378 for avtale.

 

Frå neste veke vil det vere mogeleg å ta PCR på helsesenteret og få svaret etter 20 minutt.

 

legesituasjonen

6. august 2021

Legesituasjon framover Grethe Fosse har no blitt kommunelege i Modalen og har arbeidsdagar Onsdag og Torsdag. Ho har ansvar for samfunnsmedisin, beredskap og smittevern, og ho er leiar for helseeininga.  Vikar for Fastlege er Arnhild Hjelmen fram til 1.oktober. Ny Fastlege byrjar 1. oktober. Måndag, Tysdag og Torsdag er ope for pasienter. 

Kontakt med legekontor i Sommer

6. juli 2021

Minner om koronatlf som de kan nå oss på i sommer mtp koronatesting utenom kontordagene som er Tirsdag og Torsdag i veke 28-29 og veke 30 nr her er: 94507378

Det er lege her tisdag og torsdag i veke 28 (halv dag) eller resterende veke er det lege for akutte timer torsdager.  For akutte timer utenom åpningstidene våre ta kontakt med Nordhordaland legevakt på 116117

GOD SOMMER

gravide og ammende

6. juli 2021

Gravide og ammende Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende kvinner. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinasjon av gravide. Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret. Vaksinasjon av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom, bør vurderes individuelt av lege før den gravide tilbys vaksine på grunn av sykdommen. Risiko for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 bør da veies opp mot en mulig ukjent risiko ved vaksinasjon av mor og barn. Det er ikke kjent risiko for overgang i morsmelk, selv om vaksinen ikke er testet på ammende. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.Videre om vaksinasjon av gravide og ammende generelt:https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-gravide-og-ammende/#kontraindikasjoner-og-forsiktighetshensyn-koronavaksiner-generelt

Vaksinering i veke 28-30

24. juni 2021

Koronavaksinering veke 26-30

Me er no i gang med å vaksinere og gi tilbod om Pfizer vaksine til prioriteringsgruppe, alder 18-24 år og 40-44 år. Heile årskullet 2003- får tilbod om koronavaksinen, me er også begynt på lærere og barnehageansatte, desse vil få beskjed.

Me vaksinerer fortløpande etter retningslinjer frå FHI, sjå prioriteringsrekkefylgja under:

 

Prioriteringsrekkefylgje:

Bebuarar i sjukeheim

Alder 85 år og eldre

Alder 75-84 år

Alder 65-74 år

og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstander med høg risiko for alvorleg forløp

Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstander

Alder 55-64 år

Alder 45-54 år

Alder 18-24 år og 40-44 år

Alder 25-39 år

Dersom du har ein underliggande sjukdom og ikkje har fått tilbod om vaksine, kan du ta kontakt med legekontoret på tlf. 56599040.

 

Dei underliggande sjukdommane er:

 

Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon

Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdomar

Diabetes

Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare

Demens

Kroniske hjarte- og karsjukdom (med unntak av høgt blodtrykk)

Hjerneslag

Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit endå berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordrar alle til å ordne seg slik at ein kan stille på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Me vil vaksinere torsdagar frå og med veke 26, til og med veke 30 på Helsesenteret. Ber om at du møter presist til timen du har fått.

Er du nyleg flytta til kommunen og ynskjer vaksine, ta då kontakt med legekontoret.

Status på vaksinering i Modalen

14. juni 2021

Vaksinering Modalen kommune.Status pr. 14.06.21: 160 personar frå Modalen kommune har fått dose 1+2. 138 personar har fått dose 1. 36 personar frå Vaksdal, med fastlege i Modalen, har fått dose 1+2.  Uvaksinerte  frå Vaksdal, med fastlege i Modalen, vil frå no få tilbod om vaksine i Vaksdal. Om du ikkje har høyrt noko frå Vaksdal, må du ta kontakt dit.Alle pasientar som er vurdert som risikopasientar har no fått tilbod om vaksine. Personar i gruppe 9,  fødd i 1960-1970, vert no tilbydd vaksine. Det vert vaksinering ved Helsesenteret kvar veke i sommar. Det er enno uklart kor mykje vaksiner me får, men me har fått melding om at talet på vaksinedosar  skal auke utover sommaren.  Merk: Det er ikkje mogeleg å få utsett vaksinedosane. Så om du får tilbod om dato, må du ta denne. Det vert gjeve beskjed på telefon ca. 1 veke før vaksinasjonsdato. 

Les flere artikler